Program lojalnościowy

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKOŚRODKI

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Organizator– IJK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (adres siedziby: ul. Barlickiego 11/6, 43-300 Bielsko-Biała i adres do doręczeń: ul. Konfederacka 4, 30-306 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 0000491053 0083778; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 9372668532; REGON: 243446012, adres poczty elektronicznej: kontakt@osrodekczystosci.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (48) 780 015 297.
 2. EKOŚRODKI – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym osrodekczystosci.pl dalej zwane „Punktami”,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego EKOŚRODKI
 4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.osrodekczystosci.pl
 6. Program – program lojalnościowy EKOŚRODKI
 7. Produkty – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym
 8. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.
 9. Program rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2022 roku i trwa do odwołania.
 10. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym Ekośrodki

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie Ekośrodki prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

 § 3. Punkty za nabyte produkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.
 2. Za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzymuje 5 Punktów o wartości 0,05 zł.
 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów,
  z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.
 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne bezterminowo.
 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych, za zakupy w sklepie stacjonarnym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

 § 4. Punkty za wystawienie opinii zakupionemu produktowi

 1. Uczestnicy wystawiając opinię za zakupione Produkty otrzymują Punkty.
 2. Za każdą opinię zatwierdzoną przez administratora Uczestnik otrzymuje 50 Punktów o łącznej wartości 0,50 zł.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

 § 5. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 i 4 ust.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Do każdego wymienianego Produktu za Punkty doliczana jest symboliczna opłata w wysokości 0.01 zł ze względów podatkowych.
 3. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@osrodekczystosci.pl lub listownie na adres oŚrodek Czystości sklep less waste ul. Rynek Dębnicki 10, 30-319 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 04.2022 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl